Các Bài Kệ Truyền Thừa của Phật Giáo

Ngày đăng: 20/12/2023 05:24 PM

  Hệ thống truyền thừa các tông phái Phật giáo Việt Nam mà các thế hệ tổ được đặt pháp danh, pháp tự theo các bài kệ truyền thừa bắt đầu xuất hiện từ khi có tông Lâm Tế và tông Tào Đông từ Trung Hoa truyền sang Việt Nam vào khoảng thế kỷ thứ XVII.

  Phật giáo Việt Nam hiện nay đều xuất từ Thiền Tông và đa số thuộc dòng Tào Động (miền Bắc), Lâm Tế (miền Trung và miền Nam). Các Long vị của các Ngài Tổ đều ghi Lâm Tế, nhưng pháp tu lại kiêm cả Tịnh và Mật Tông. Ví dụ, ở Huế hiện ít nhất cũng đang truyền thừa theo ba (3) bài kệ của từng vị Tổ môn phái xuất kệ nhưng đều thuộc dòng Lâm Tế.

  Bài kệ của Ngài Thiền Sư Vạn Phong Thời Uỷ ( Môn phái Hải Đức, Huế. Môn phái Thập Tháp Di Đà, Bình Định, đều dùng bài kệ nầy:


  Âm Hán Việt    Chữ Hán
  Tổ Đạo Giới Định Tông    祖導戒定宗
  Phương Quảng Chứng Viên Thông    方廣證圓通
  Hạnh Siêu Minh Thật Tế    行超明寔際
  Liễu Đạt Ngộ Chơn Không    了達悟真空
  Như Nhật Quang Thường Chiếu    如日光常照
  Phổ Châu Lợi Nhân Thiên    普周利人天
  Tín Hương Sanh Phước Huệ    信香生福慧
  Tương Kế Chấn Từ Phong    相繼振慈風  Đa số các chùa khác thuộc môn phái Ngài Liễu Quán và dùng bài kệ sau:
   

  Âm Hán Việt    Chữ Hán
  Thật Tế Đại Đạo    實際大導
  Tánh Hải Thanh Trừng    性海清澄
  Tâm Nguyên Quảng Nhuận    心源廣潤
  Đức Bổn Từ Phong    德本慈風
  Giới Định Phước Huệ    戒定福慧
  Thể Dụng Viên Thông    體用圓通
  Vĩnh Siêu Trí Quả    永超智果
  Mật Khế Thành Công    密契成功
  Truyền Trì Diệu Lý    傳持妙里
  Diễn Sướng Chánh Tông    演暢正宗
  Hạnh Giải Tương Ưng    行解相應
  Đạt Ngộ Chơn Không    達悟真空  Hai dòng nầy phát triển rất mạnh ở miền Trung và miền Nam. Ngoài ra ở Huế có môn phái chùa Quốc Ân do Tổ Nguyên Thiều lập lại dùng bài kệ của Ngài Đạo Mân đời thứ 31 như sau:
   

  Âm Hán Việt    Chữ Hán
  Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên    導本原成佛祖先
  Minh Như Hồng Nhật Lệ Trung Thiên    明如紅日麗中天
  Linh Nguyên Quảng Nhuận Từ Phong Phổ    靈源廣潤慈風溥
  Chiếu Thế Chơn Đăng Vạn Cổ Huyền    照世真燈萬古懸

   

  Riêng ở Quảng Nam Đà Nẳng có môn phái chùa Chúc Thánh thuộc Ngài Minh Hải Pháp Bảo đã biệt xuất bài kệ khác như sau:
   

  Âm Hán Việt    Chữ Hán
  Minh Thật Pháp Toàn Chương    明寔法全章
  Ấn Chơn Như Thị Đồng    印真如是同
  Chúc Thánh Thọ Thiên Cửu    祝聖壽天久
  Kỳ Quốc Tộ Địa Trường    祈國祚地長
  Đắc Chánh Luật Vi Tuyên    得正律為宣
  Tổ Đạo Hạnh Giải Thông    祖導行解通
  Giác Hoa Bồ Đề Thọ    覺花菩提樹
  Sung Mãn Nhơn Thiên Trung    充滿人天中

   

  Ngoài ra còn những bài kệ khác như của Ngài Trí Thắng Bích Dung đời thứ 41 biệt xuất như sau:


  Âm Hán Việt    Chữ Hán
  Trí Huệ Thanh Tịnh    智慧清淨
  Đạo Đức Viên Minh    道德圓明
  Chơn Như Tánh hải    真如性海
  Tịch Chiếu Phổ Thông    寂照普通
  Tâm Nguyên Quảng Tục    心源廣續
  Bổn Giác Xương Long    本覺昌隆
  Năng Nhơn Thánh Quả    能仁聖果
  Thường Diễn Khoan Hoằng    常演寬宏
  Duy Truyền Pháp ấn    惟傳法印
  Chánh Ngộ Hội Dung    正悟會容
  Không Trì Giới Hạnh    空持戒行
  Vĩnh Kế Tổ Tông    永繼祖宗  Ngài Minh Hành Tại Toại ở miền Bắc cũng biệt xuất bài kệ:
   

  Âm Hán Việt    Chữ Hán
  Minh Chơn Như bảo Hải    明真如寶海
  Kim Tường Phổ Chiếu Thông    金祥普照通
  Chí Đạo Thành Chánh Quả    至導成正果
  Giác Ngộ Chứng Chơn Không    覺悟證真空
   

  Ngài Tri Giáo Nhất Cú tông Tào Động cũng xuất bài kệ:
   

  Âm Hán Việt    Chữ Hán
  Tịnh Trí Viên Thông Tông Từ Tánh    淨智圓通宗慈性
  Khoan Giác Đạo Sanh Thị Chánh Tâm    寬覺道生是正心
  Mật Hạnh Nhân Đức Xưng Lương Huệ    密行仁德稱良慧
  Đăng Phổ Chiếu Hoằng Pháp Vĩnh Trường    燈普照宏法永長

   

  Sưu tầm

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline