KINH A DI ĐÀ (BẰNG TRANH)

Ngày đăng: 06/10/2023 08:57 AM

  KINH A DI ĐÀ (TRANH)

  kinhadida-01
   

  Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội: Đều là bậc A La Hán mọi người đều quen biết. Như là Trưởng Lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà, và các đại đệ tử khác như vậy;
   

  kinhadida-02
   

  Cùng chư Bồ Tát Ma Ha Tát: Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, và các đại Bồ Tát khác như thế; cùng với Thích Đề Hoàn Nhân, và vô lượng chư thiên đại chúng đồng câu hội.


  kinhadida-03
   

  Lúc bấy giờ, Phật bảo ngài Trưởng Lão Xá Lợi Phất:
   

  kinhadida-04
   

  "Từ đây về hướng tây, vượt qua mười vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc, trong cõi nước ấy có Đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện đang thuyết Pháp ở đó."
   

  kinhadida-05
   

  Này Xá Lợi Phất! Vì sao cõi nước kia tên là Cực Lạc?

  Chúng sanh trong cõi nước ấy, không có các khổ, chỉ thọ những điều an vui, cho nên gọi là Cực Lạc.

  Lại nữa, này Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây, đều do bốn thứ châu báu bao quanh giáp vòng, cho nên cõi nước đó tên là Cực Lạc.

   

  kinhadida-06
   

  Lại nữa, này Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ có ao bảy báu với nước tám công đức, tràn đầy trong ấy. Đáy ao dùng toàn là cát vàng để trải làm đất. Các bực thềm ở bốn phía đều do vàng, bạc, lưu ly, pha lê hợp thành. Bên trên có những lầu các, cũng do vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não, dùng để trang sức.


  kinhadida-07
   

  Lại nữa, này Xá Lợi Phất! Cõi nước Phật kia thường trổi nhạc trời, vàng kim làm đất, ngày đêm sáu thời mưa hoa trời mạn đà la. Chúng sanh trong nước đó, thường vào buổi sáng sớm, lấy những túi vải đựng các thứ hoa vi diệu, đem cúng dường mười vạn ức Phật độ ở phương khác. Khi đến giờ thọ trai, họ liền trở về cõi nước mình, dùng cơm xong rồi đi kinh hành.

  Này Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ thành tựu công đức trang nghiêm như thế!

   

  kinhadida-08
   

  Lại nữa, này Xá Lợi Phất! Cõi nước đó thường có các loài chim với nhiều màu sắc, xinh đẹp lạ thường như: Bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng tần già, và chim cộng mạng. Những loài chim này, ngày đêm sáu thời, hót lên âm thanh hòa nhã; tiếng ấy diễn xướng: Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần, và các Pháp như vậy. Khi chúng sanh ở cõi nước đó nghe được thanh âm này, họ thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.
   

  kinhadida-09
   

  Này Xá Lợi Phất! Ông chớ cho rằng các loài chim này thật là do tội báo mà sanh ra. Tại sao thế? Vì cõi nước Phật kia không có ba ác đạo.
   

  kinhadida-10
   

  Này Xá Lợi Phất! Ở cõi nước Phật kia, ngay cả tên của ba ác đạo còn không có, hà huống lại có thật. Những loài chim ấy đều do Phật A Di Đà vì muốn cho Pháp âm tuyên lưu mà biến hóa ra như thế.
   

  kinhadida-11
   

  Này Xá Lợi Phất! Ở cõi nước Phật kia, gió thổi nhẹ làm lay động các hàng cây báu và màn lưới báu, phát ra âm thanh vi diệu như trăm ngàn thứ nhạc đồng thời trổi lên. Những ai nghe tiếng ấy rồi đều sẽ tự nhiên sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.


  kinhadida-12
   

  Này Xá Lợi Phất! Cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế!
   

  kinhadida-13
   

  Này Xá Lợi Phất! Ý ông nghĩ thế nào? Đức Phật đó vì sao hiệu là A Di Đà?

  Này Xá Lợi Phất! Đức Phật đó có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cõi nước mười phương, không bị chướng ngại, thế nên hiệu là A Di Đà.

   

  kinhadida-14
   

  Lại nữa, này Xá Lợi Phất! Thọ mạng của Đức Phật kia và nhân dân của Ngài dài vô  lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, thế nên gọi là A Di Đà.

  Này Xá Lợi Phất! Đức Phật A Di Đà từ khi thành Phật cho đến nay đã được mười  kiếp.

   

  kinhadida-15
   

  Lại nữa, này Xá Lợi Phất! Đức Phật đó có vô lượng vô biên chúng đệ tử Thanh Văn,  đều là những vị A La Hán, không thể dùng toán số mà biết được, còn chư Bồ Tát  thì cũng nhiều như vậy.

  Này Xá Lợi Phất! Cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế!

  Lại nữa, này Xá Lợi Phất! Chúng sanh được sinh về cõi nước Cực Lạc đều là những  bậc A Bệ Bạt Trí. Trong đó có nhiều vị là Nhất Sanh Bổ Xứ, số ấy rất đông, không  thể dùng toán số mà biết được, chỉ có thể nói là nhiều vô lượng vô biên a tăng  kỳ.

   

  kinhadida-16
   

  Này Xá Lợi Phất! Chúng sanh nào nghe được những điều này nên phát nguyện, nguyện  sanh về cõi nước kia. Tại sao thế? Vì sẽ được câu hội một nơi với các bậc thượng  thiện nhân.

  Này Xá Lợi Phất! Không thể chỉ có chút thiện căn và phước đức nhân duyên mà được  sanh về nước kia đâu.

   

  kinhadida-17
   

  Này Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói về Phật A Di Đà  và chấp trì danh hiệu, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn  ngày, hoặc năm ngày, hoặc năm sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm không tán loạn.  Người ấy đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng các Thánh chúng hiện ra ở  trước mặt. Khi người này mạng chung, tâm không điên đảo, liền đắc vãng sanh về  cõi nước Cực Lạc của Phật A Di Đà.

  Này Xá Lợi Phất! Vì Ta thấy được sự lợi ích như thế nên mới nói điều ấy. Nếu có  chúng sanh nào nghe được những lời nói đây, nên phát nguyện sanh về cõi nước  kia.

   

  kinhadida-18
   

  Này Xá Lợi Phất! Như Ta hôm nay khen ngợi về sự lợi ích không thể nghĩ bàn công  đức của Phật A Di Đà, thì ở phương đông cũng có A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật,  Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, Hằng hà sa số chư Phật như thế,  mỗi vị đều ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại  Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật như vầy: 'Tất cả chúng sanh đều nên tin  nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ  niệm.'

  Này Xá Lợi Phất! Ở thế giới phương nam có Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang  Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, Hằng hà sa số  chư Phật như thế, mỗi vị đều ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm  khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật như vầy: 'Tất cả chúng  sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết  thảy chư Phật hộ niệm.'

   

  kinhadida-19
   

  Này Xá Lợi Phất! Ở thế giới phương tây có Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng  Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh  Quang Phật, Hằng hà sa số chư Phật như thế, mỗi vị đều ở cõi nước mình, hiện ra  tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật  như vầy: 'Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể  nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm.'

  Này Xá Lợi Phất! Ở thế giới phương bắc có Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan  Trở Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật, Hằng hà sa số chư Phật như thế, mỗi vị  đều ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên  Thế Giới mà nói lời thành thật như vầy: 'Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và  ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm.'

  Này Xá Lợi Phất! Ở thế giới phương dưới có Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang  Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, Hằng hà sa số chư Phật như  thế, mỗi vị đều ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên  Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật như vầy: 'Tất cả chúng sanh đều nên tin  nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ  niệm.'

  Này Xá Lợi Phất! Ở thế giới phương trên có Phạm Âm Phật, Túc Vương Phật, Hương  Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân  Phật, Ta La Thụ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu  Di Sơn Phật, Hằng hà sa số chư Phật như thế, mỗi vị đều ở cõi nước mình, hiện ra  tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật  như vầy: 'Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể  nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm.'


  kinhadida-19
   

  Này Xá Lợi Phất! Ý ông nghĩ thế nào? Tại sao gọi là Kinh được hết thảy chư Phật  hộ niệm?
   

  kinhadida-20
   

  Này Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào, nghe Kinh này và thọ  trì, cùng nghe được danh hiệu của các Đức Phật, thì những thiện nam tử thiện nữ  nhân ấy, đều sẽ được tất cả chư Phật hộ niệm và đều được bất thối chuyển nơi đạo  quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

  Vì thế, này Xá Lợi Phất! Các ông đều nên tin nhận lời Ta và lời của chư Phật  nói.

   

  kinhadida-21
   

  Này Xá Lợi Phất! Nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện,  muốn sanh về cõi nước của Phật A Di Đà, thì những người ấy, hoặc đã sanh, hoặc  đang sanh, hoặc sẽ sanh về cõi nước kia, đều được bất thối chuyển nơi đạo quả Vô  Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

  Vì thế, này Xá Lợi Phất! Trong các thiện nam tử thiện nữ nhân, nếu có ai tín  thọ, hãy nên phát nguyện sanh về cõi nước kia.

   

  kinhadida-22
   

  Này Xá Lợi Phất! Như Ta hôm nay khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư  Phật, các Đức Phật đó cũng ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Ta mà nói  lời như vầy: 'Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm được những việc rất khó và hiếm có, có  thể ở cõi Ta Bà, trong đời ngũ trược ác thế: Kiếp trược, kiến trược, phiền não  trược, chúng sanh trược, mạng trược, đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, và  vì các chúng sanh nói Pháp mà tất cả thế gian đều khó tin.'
   

  kinhadida-23
   

  Này Xá Lợi Phất! Ông nên biết, Ta ở trong đời ác năm trược, làm những việc khó  làm, đắc quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, và vì hết thảy thế gian mà nói  Pháp khó tin này, thật là rất khó!"
   

  kinhadida-24
   

  Khi Phật thuyết Kinh này xong, ngài Xá Lợi Phật và các Tỳ Kheo, tất cả trời,  người, a tu la,... trong thế gian, sau khi nghe Phật nói, đều hoan hỷ tín thọ,  đảnh lễ rồi cáo lui.

  Ban TTTTGHPGVN huyện Bình Chánh.

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline