Truyền Thông

Truyền Thông

Truyền Thông

Truyền Thông

NHỮNG NHIỆM VỤ CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII đã coi công tác thông tin truyền thông là một trong 9 nhiệm vụ trọng tâm phật sự của Giáo hội trong suốt cả Nhiệm kỳ (2017 – 2022).