Hồ Sơ Văn Bản

Hồ Sơ Văn Bản

Hồ Sơ Văn Bản

Hồ Sơ Văn Bản

MẪU B1

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng hằng năm hoặc hoạt động tín ngưỡng bổ sung

MẪU B2

Thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ

MẪU B3

Đăng ký Tổ chức lễ hội tín ngưỡng lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục hoặc lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi

MẪU B4

Thông báo Về khoản thu, mục đích sử dụng khoản thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng

MẪU B5

Đăng ký Sinh hoạt tôn giáo tập trung

MẪU B6

Đăng ký Thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

MẪU B7

Đề nghị Thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

MẪU B8

Đăng ký Cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo