BAN TRỊ SỰ HUYỆN BÌNH CHÁNH

BAN TRỊ SỰ HUYỆN BÌNH CHÁNH

BAN TRỊ SỰ HUYỆN BÌNH CHÁNH

BAN TRỊ SỰ HUYỆN BÌNH CHÁNH

THÔNG KÊ TĂNG, NI, PHẬT TỬ HUYỆN BÌNH CHÁNH

Về thống kê Tăng Ni, huyện có tổng cộng 478 vị; trong đó 197 vị đăng ký thường trú, 245 vị đăng ký tạm trú.